AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH

Mudrik Al-farizi

Sari


Tujuan utama ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga hal, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sosial kemasyarakatan.
 Dengan demikian maka syariat Islam pada dasarnya untuk memelihara tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jama’ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segala sarana yang akan menyampaikannya pada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang menonjol, sebagaimana misi Islam sebagai rah}matan li al-‘alamin (rahmat bagi semesta alam). Oleh karena itu, Ahmad Zaki Yamani—sebagaimana dikutip oleh M. Yatimin Abdullah—menyebutkan bahwa syari’at Islam identik dengan dua karakteristik utama. Pertama, bahwa syari’at Islam itu luwes, dan dapat menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. Kedua, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat, cermat, bagi persoalan yang paling pelik di masa kini.

 

Kata Kunci


QAWAID FIQHIYAH, BAHAGIA INDIVIDU DAN JAMAAH

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdullah, M. Yatimin. Studi Islam Kontemporer. Jakarta: Amzah, 2006. al-‘Asqala>ni>, Ibnu H{ajar. Fath}u al-Ba>ri> ‘ala> Sharh}i al-Bukha>ri>. CD. al-Maktabah al-Sha>milah:

Versi 2. al-Bayd}a>wi>, Na>s}ir al-Di>n Abi> Sa’i>d ‘Abd Allah ibn ‘Umar. Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l.

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998. al-Bayhaqi>. Sunan al-Bayhaqi>. CD. al-Maktabah al-Sha>milah: Versi 2. al-Bukha>ri>, Muh}ammad ibn Isma>’i>l, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. CD. al-Maktabah al-Sha>milah: Versi 2. al-H{a>kim al-Naysabu>ri>. al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn. CD. al-Maktabah al-Sha>milah: Versi 2. al-Khud}ari>, Muh}ammad. Us}u>l al-Fiqh. Iskandariyah: al-Maktabah al-Tujja>riyyah al-Kubra>,

al-Ma>liki>, Muh}ammad ‘Alawi>. Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas (al-Risa>lah al-

Isla>miyyah: Kama>luha> wa Khulu>duha> wa ‘Alamiyyatuha>). Ter. Abdul Mustaqim. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

al-Naysabu>ri>, Muslim ibn al-H{ajah} Muslim. CD al-Maktabah al-Sha>milah: Versi 2.

al-Nasa>’i>. Sunan al-Nasa>’i>. CD. al-Maktabah al-Sha>milah: Versi 2. al-Nawawi>. al-Majmu>’ Sharh}u al-Muhadhdhab. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002. ---------------. Sharhu al-Nawawi> ‘ala> Muslim. CD. al-Maktabah al-Sha>milah: versi 2. al-Sha>t}ibi>, Abu> Ish}a>q. al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>’ah. Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1999. al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n. al-Ashbah wa al-Naz}a>ir. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983. al-Tirmidhi, Abu ‘I al-Tirmidhi>. Sunan al-Tirmidhi>. CD. al-Maktabah al-Sha>milah: Versi 2. al-Zuhayli>, Wahbah. Tajdi>d al-Fiqh al-Isla>mi>. Beirut: Da>r al-Fikr, 2002. --------------. Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif. ter. Said Agil

Husain al-Munawwar, M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.license.cc.by4.footer##

     

_________________

Jl. Ir. Soekarno No. 99 Ring Road Barat Ngawi
www.iaingawi.ac.id
E-Mail: jurnalalmabsut@gmail.com

Map Coordinate: Lat -7.4222441, Long 111.4222954,795