MAQOSYID SYARI’AH : ANTARA TEORI DAN APLIKASI Dalam Pandangan Hamdy Zaqzuq

Authors

  • zain zuhri sholeh

DOI:

https://doi.org/10.5281/kurikulajurnalpendidikan.v5i1.496

Keywords:

aktualisasi, maqasyid syari’ah, Zaqzuq

Abstract

wahyu sudah berhenti turun seiring meninggalnya Rosulullah SAW.,satu sisi, disisi lain pelbagai problematika terus muncul, sedangkan fikih terbukti kualahan dalam menghadapinya. Kemunculan konsep maqasyid syari’ah menjadi satu solusi dalam menghadapi problematika yang ada, namun masih banyak kalangan yaang dalam ranah aplikasinya masih menggunakan pendekatan contoh-contoh konvensional sehingga maqosyid terkesan hanya sebuah konsep teoritis saja. Mahmud Hamdy zaqzuq hadir menyajikan dengan pendekatan agak berbeda, membuat maqosyid syari’ah terasa lebih aplikatif.

References

abu zahrah, ushul fikih, dar risalah, cairo.2004

Ali jumah, almadkhol fi syari’ah islamiyah, ma’had ‘alam lil fkr islam, cairo tt.

Mahmud hamdy zaqzuq, al-insaan fi al-tasawur al-islamy. Kementrian wakaf dan majlis tinggi bidang keagamaan republik arab mesir, TT,

Mahmud hamdy zaqzuq, maqasyid al-syari’ah al-islamiyah wa al-dharurotu al-tajdiid, kementrian wakaf dan majlis tinggi bidang keagamaan republik arab mesir, cairo, cet.3, 2009

Syatibi, almuwafaqaat, maktabah darul ma’arif, beirut,tt.

https://sulthanmudha.wordpres.com, di unggah pada 6 desember 2015,

Downloads

Abstract View: 36,

Published

2020-09-15