Vol. 11 No. 1 (2017): MARET
Articles

HADIS-HADIS TENTANG HIBAH DAN KETENTUANNYA

Suyono Suyono
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam

Published 2017-03-01

Keywords

 • Hibah,
 • Hadis

Abstract

Secara sederhana hibah dipahami oleh para ulama sebagai pemberian (`ãthiyyah) barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya, semata-mata sebagai kebaikan yang dilakukan semata mengharap ridlo Allah. Tulisan ini menjelaskan matan dan makna dua hadis penting terkait hibah. Hadis pertama secara eksplisit memerintahkan kepada orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dalam hal pemberian. Dalam memahami hadis ini mayoritas ulama memahami sebagai perintah berbuat adil sebagai anjuran dan bukan kewajiban, sementara sebagian ulama yang lain memahami sebagai kewajiban. Menurut penulis, yang rãjih dalam masalah ini adalah pendapat yang mewajibkan, hal ini mengacu pada makna dhahir hadis tersebut. Hadis kedua terkait hibah secara eksplisit melarang menarik kembali barang yang telah dihibahkan kepada orang lain. Secara analogi, menarik kembali hibah sama dengan anjing menjilat muntahannya. Secara umum para ulama berpendapat sama dalam hal ini, mereka hanya berbeda dalam status apakah haram ataukah makruh. Ketentuan ini tidak berlaku pada orang tua terhadap anaknya, mengingat ketentuan pada hadis yang pertama.

 


Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Al-Qur`an dan Terjemahnya
 2. Al-Bukhari, Ibnu `Abdillah Muhammad Ibn Ismã`îl, Al-Jãmi` al-Shahîh, Cet. I Kairo: Syãri` al-Fath bi al-Raudhah, 1403 Jilid II.
 3. Al-Husaini, Al-Imãm Taqiyuddîn Abî Bakar Ibn Muhammad al-Hushnî al-Dimsyaqî al-Syãfi`î, Kifãyah al-Akhyãr Fî Jalli Ghãyah al-Ikhtishãr, Semarang: Thaha Putera, tt, Jilid I.
 4. Al-Irbili, Syaikh Muhammad Amin Qurdî al-Syãfi`Î, Tanwîr al-Qulûb Fî Mu`malah `Allãm al-Ghuyûb, Semarang: Thaha Putera, tt.
 5. Al-Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
 6. Al-Nawawi, al- Imãm Abî Zakariyyã Yahyã Bin Syaraf, al-Dimsyaqî, Riyãdh al-Shãlihîn, Cet. I Jeddah: Jãmi` Manshûr al-Sya`bî, 2002.
 7. Al-Rãjãhî, Abdul Azîz Ibn `Abdillah, Al-Afhãm Fî Syarh al-Bulûgh al-Marãm Min Adillah al-Ahkãm, Cet. I, Riyãdh: Dãr al-`ãshimah, 1425, Jilid II.
 8. Al-Shan`ani, Al-Sayyid al-Imãm Muhammad Ibn Ismã`îl al-Kahlãnî, Subul al-Salãm, Bandung: Dahlan, tt, Jilid III.
 9. Al-Tirmizi, Abî `Îsã Muhammad Ibn `Îsã Ibn Saurah, Sunan Cet. II, Kairo: Musthafã al-Bãb al-Halabi, 1978.
 10. Azami, Muhammad. Musttafa, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Penerjemah Ali Mustafa Ya`kub, Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
 11. Baqi, Muhammad Fu`ad Abdul, Miftãh al-Kunûz al-Sunnah, Cet. Lahor, Idãrah Tarjamãn al-Sunnah, 1978.
 12. Ibn Majah, Abi `Abdillah Ibn Muhammad Ibn Yazîd al-Qazûwainî, Sunan Ibnu Mãjah, Cet. I. Riyãdh: Bait al-Afkãr al-Dauliyyah, tt.
 13. Ismail, M. Syuhudi, Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
 14. Kasman, Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah, Cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
 15. Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushûl al-Fiqh, Cet. XII, Beirut: Dãr al-Qalam, 1978.
 16. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia buku II.
 17. Mujib, M. Abdul, et al, Kamus Istilah Fiqih, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
 18. Muslim, al-Imãm Ibn Hussain Muslim ibn Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburî, Sahîh Muslim, Cet. I Arab Saudi: Dãr al-Mughnî, 1998.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016.
 20. Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, Cet. XXXVI, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003
 21. Rusydi, Al-Imãm al-Qãdhî Abu al-Walîd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Qurthubî al-Andalusî, Bidãyah al-Mujtahid `an Nihãyah al-Muqtashid, Semarang:Thaha Putera, TTP Jilid II.
 22. Shihab, Muhammad Quraisy, Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. I, Bandung: Mizan, 2007